Skip to Main Content

Non-Discrimination Notice

Health Net Cal MediConnect Plan complies with applicable federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Health Net does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Health Net:

  • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as qualified sign language interpreters and written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats).
  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as qualified interpreters and information written in other languages.

If you need these services, contact Health Net's Member Services.

If you believe that Health Net has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. You can file a grievance by contacting Health Net Customer Service and telling them you need help filing a grievance.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building
Washington, DC 20201 

1-800–368–1019
TDD: 1-800–537–7697

Complaint forms are available at: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. (Please note: By clicking on this link you will be leaving the Health Net website.)


English:

ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-888-788-5395 (Los Angeles), 1-888-788-5805 (San Diego) (TTY: 711).

Spanish:

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-888-788-5395 (Los Angeles), 1-888-788-5805 (San Diego) (TTY: 711).

Chinese Mandarin:

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-888-788-5395 (Los Angeles), 1-888-788-5805 (San Diego) (TTY: 711).

Chinese Cantonese:

注意:如果您說中文,您可獲得免費的語言協助服務。請致電 1-888-788-5395 (Los Angeles), 1-888-788-5805 (San Diego) (TTY: 711).

Tagalog:

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-888-788-5395 (Los Angeles), 1-888-788-5805 (San Diego) (TTY: 711).

Vietnamese:

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 1-888-788-5395 (Los Angeles), 1-888-788-5805 (San Diego) (TTY: 711).

Korean:

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-888-788-5395 (Los Angeles), 1-888-788-5805 (San Diego) (TTY: 711).  번으로 전화해 주십시오.

Russian:

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 1-888-788-5395 (Los Angeles), 1-888-788-5805 (San Diego) (TTY: 711).

Arabic:

تنبيه: إذا كنت تتحدث اللغة العربية فإن خدمات المساعدة اللغوية متاحة لك مجاناً. اتصل برقم 5395-788-888-1 (رقم هاتف الصم والبكم: 711).

Hindi:

ध्यान द: यिद आप हदी बोलते ह तो आपके िलए मुफ्त म भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह। 1-800-275-4737 (TTY: 711) पर कॉल कर।

Japanese:

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-800-275-4737 (TTY: 711) まで、お電話にてご連絡ください。

فارسی (Farsi, Persian):

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با -5805-788-1888 (San Diego), 1-888-788-5395 (Los Angeles) (TTY: 711) تماس بگیرید.

Thai:

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-888-788-5395 (Los Angeles), 1-888-788-5805 (San Diego) (TTY: 711).

Armenian:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-888-788-5395 (Los Angeles), 1-888-788-5805 (San Diego) (TTY (հեռատիպ)՝ 711):

Cambodian:

របយ័តន៖ េបើសិនជាអនកនិយាយ ភាសាែខមរ, េសវាជំនួយែផនកភាសា េដាយមិនគិតឈនួល គឺអាចមានសំរាប់បំេរីអនក។ ចូរ ទូរស័ពទ 1-888-788-5395 (Los Angeles), 1-888-788-5805 (San Diego)(TTY: 711)។

Hmong:

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-888-788-5395 (Los Angeles), 1-888-788-5805 (San Diego) (TTY: 711).

Punjabi:

ਧਿਆਨ ਦਿਓ1 ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ,ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹ ੋ :1-888-788-5395 (Los Angeles), 1-888-788-5805 (San Diego) (TTY: 711)ਤੇ ਕਾਲ 'ਕਰੋ।

Laotian:

ຄວນລະວັງ: ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເວົ້າພາສາລາວ, ບໍລິການການຊ່ວຍເຫຼືອພາສາ, ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແມ່ນມີໃຫ້ທ່ານ. ໂທ 1-888-788-5395 (Los Angeles), 1-888-788-5805 (San Diego) (TTY: 711).