Skip to Main Content

Find a Doctor or Pharmacy

Search Now

The directory lists healthcare providers, facilities, and support providers that you may see as a Health Net Cal MediConnect member. We also list the pharmacies that you may use to get your prescription drugs.

Some network providers or pharmacies may have been added to or removed from our network or are no longer accepting new members. Contact us to get the most up-to-date list of Health Net Cal MediConnect’s network providers and pharmacies in your area.

Find Doctors / Clinics

Provider and Pharmacy Network Information

You must get all your covered services from network providers within your PCP’s medical group. Exceptions are when you need urgent or emergency care, out-of-area dialysis services, or Health Net allows you to use an out-of-network provider.

You must also use network pharmacies to get prescription drugs, except in emergency or urgent care situations.

For some services, you may need a referral from your PCP.

Contact us to ask if we will pay for any medical service or care you want or need before you get the service or care.


Los Angeles

 • Información del Directorio de proveedores y farmacias - Español (PDF) - coming soon
 • المعلومات المتعلقة بالدليل الصيدلاني ومزوِّد الخدمة - Arabic - العربية (PDF) - coming soon
 • Ծառայություն Մատակարարողի և Դեղատան Տեղեկությունների Տեղեկատու - Armenian - Հայերեն (PDF) - coming soon
 • ព័ត៌មានសៀវភៅអាសយដ្ឋានអ្នកផ្តល់សេវានិងឱសថស្ថាន។ - Cambodian - ខ្មែរ (PDF) - coming soon
 • اطلاعات فهرست داروسازی و ارائه‌دهنده - Farsi/Persian - فارسی (PDF) - coming soon
 • 서비스 제공자 및 약국 명부 정보 - Korean - 한국어 (PDF) - coming soon
 • Информация, содержащаяся в Перечне поставщиков услуг и аптек - Russian - Русский (PDF)
 • Impormasyon sa Direktoryo ng Provider at Parmasya - Tagalog (PDF) - coming soon
 • Thông tin Danh mục Nhà cung cấp & Nhà thuốc - Tiếng Việt (PDF) - coming soon

San Diego

 • Información del Directorio de proveedores y farmacias - Spanish - Español (PDF) - coming soon
 • المعلومات المتعلقة بالدليل الصيدلاني ومزوِّد الخدمة - Arabic - العربية (PDF) - coming soon
 • Impormasyon sa Direktoryo ng Provider at Parmasya - Tagalog (PDF) - coming soon
 • Thông tin Danh mục Nhà cung cấp & Nhà thuốc - Vietnamese - Tiếng Việt (PDF) - coming soon